Doplnok obsahu civilnej ochrany detí v materských školách z 08.03.2004 č. CD-2004-3473/178-1:091 k Programu výchovy a vzdelávania detí v materských školách z 28.05.1999 č. 197/99-41 obsahuje nasledovné úlohy a opatrenia ako prevencia pred vznikom mimoriadnych situácií:

 

K tematickému celku 1

 

Úloha pre učiteľov

V prípade ohrozenia upokojiť deti a organizovane opustiť budovu MŠ podľa evakuačného plánu.

 

Úlohy pre deti

1. Oboznámiť sa s detskou ochranou maskou, jej účelom a použitím (demonštrácia – praktická opakovaná ukážka)

2. Na základe sluchového vnímania rozlíšiť vybrané varovné signály (všeobecné ohrozenie a požiarny poplach) a reagovať na ne adekvátnymi činnosťami.

3. Rozlišovať rôzne druhy horľavín (tuhé horľaviny, napr. papier, drevo, suchá tráva atď. a tekuté horľaviny, napr. benzín, olej), škodlivé a iné nebezpečné látky.

 

K tematickému celku 2

 

Úlohy pre deti:

1. Oboznámiť sa so symbolom červený kríž, vedieť čo symbolizuje.

2. V prípade potreby vedieť privolať dospelú osobu k zranenému.

3. V simulovanej praktickej činnosti sa pokúsiť správne ošetriť jednoduché drobné poranenia.

 

Na zaistenie bezpečnosti sa musia dodržiavať špeciálne špecifické opatrenia :

1. Dodržať stanovené bezpečnostné opatrenia pre činnosť v príslušnom objekte /mieste/.

2. Pri činnosti v rámci cvičenia zabezpečiť jednotlivé miesta proti poškodeniu.

3. Uskutočniť prieskum predpokladaných miest a trás cvičenia.

4. Priestory činnosti označiť stanovenými značkami alebo tabuľkami.

5. Neprekročiť dovolené normy pobytu a hry v ochranných maskách a iných ochranných prostriedkoch.

Hlavná stránka