LITERÁRNO-VÝTVARNÁ  SÚŤAŽ  ZLATY  DÔNČOVEJ 2010

 

Regionálne osvetové stredisko v Komárne vyhlásilo Literárno-výtvarnú súťaž Zlaty Dônčovej, ktorej sa zúčastnili výtvarnými prácami aj deti z triedy VČIELOK a SOVÍČAT.

Je to VI. ročník súťaže pre deti materských škôl, žiakov základných škôl a 8-ročných gymnázií.

 

Usporiadateľ:

Nitriansky kraj, odbor školstva, mládeže, športu a kultúry

Krajský školský úrad

Krajské osvetové stredisko Nitra

Spoluusporiadatelia:

Mesto Nitra

Literárny klub Janka Jesenského

UKF Nitra-Filozofická a Pedagogická fakulta

Regionálny spoluorganizátori:

Regionálne osvetové stredisko Komárno

 

Táto súťaž vznikla v roku 2005 pri príležitosti 100. výročia narodenia a 20. výročia úmrtia spisovateľky Zlaty Dônčovej, ktorej literárne diela sú úzko späté s históriou Mesta Nitra. V druhom roku súťaže sa k súťaži pripojila aj výtvarná súťaž pre deti materských škôl a zároveň sa rozšírila do celého Nitrianskeho kraja. K súťaži sa od III. ročníka vydáva aj zborník najlepších výtvarných prác.

Poslaním súťaže je podporovať výtvarné nadanie, cítenie a tvorivosť detí materských škôl a základných škôl, prebúdzať v nich fantáziu a predstavivosť, viesť ich k tvorivej činnosti prostredníctvom vyjadrenia svojich zážitkov, pocitov, postojov k ľubovoľnému prečítanému dielu formou ilustrácie s vložením svojej fantázie a predstavivosti.

Téma vlastnej tvorby detí bola voľná.

 

Postupnosť súťaže:

Práce doručené do regionálneho osvetového strediska v Komárne, budú odovzdané Krajskému osvetovému stredisku v Nitre, kde sa vyberú najlepšie práce, ktoré budú vystavené v Krajskom osvetovom stredisku a tie najlepšie budú ocenené peknými cenami a čestnými uznaniami. Odovzdávanie cien sa odohrá na slávnostnej vernisáži s kultúrnym programom pre deti.

 

            Každá škola mohla poslať najviac 10 výtvarných prác v jednej kategórii.

 

  

 

     Hlavná stránka