Termíny školských prázdnin v školskom roku 2012/2013

 

 

Jesenné - 31.október-2.november 2012

Vianočné - 24.december2012-7.január

Polročné - 1.február 2013

Jarné - 4. marec-8.marec 2013

Veľkonočné - 28.marec - 2.apríl 2013

Letné - 1.júl - 30.august 2013

Začiatok školského roka 2013/2014 - 2. september 2013.

 

 

 

 

Letné prázdniny v školskom roku 2011/2012

 

Riaditeľstvo Materskej školy Kapitánova ul. 29 v Komárne oznamuje rodičom, že v zmysle § 2 ods. 6 Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole sa cez letné prázdniny preruší prevádzka minimum na tri týždne z dôvodu potreby dôkladného čistenia priestorov MŠ, dezinfekcia prostredia a hračiek, ako aj následné čerpanie dovoleniek zamestnancov školy.

  

Materská škola po zohľadnení kapacitných priestorov bude v prevádzke pre prihlásené deti z Mesta Komárno od 13.08.2012 do 17.08.2012.

 

Riadna prevádzka a zahájenie nového školského roka 2012/2013 bude dňa 3. septembra 2012.

 

Prevádzka materských škôl v Komárne:

 

02.07.-13.07.2012 – MŠ – Lodná

16.07.-27.07.2012 – MŠ – Eötvösa 64

30.07.-03.08.2012 – MŠ – Mieru

60.08.-10.08.2012 – MŠ – Mederčská

13.08.-17.08.2012 – MŠ – Kapitánova ul.29

 

OD 20.08.2012 do 31.08.2012 – Sanitárne dni pre všetky školské zariadenia.

 

Začiatok šk.r. 2012/2013 sa začína v pondelok, 3. septembra 2012.

 

Poznámka : Tieto pokyny sú interné pre danú Materskú školu.

 

Prosíme rodičov, aby predbežné plánovanie letných dovoleniek zahlásili triednym učiteľkám v triede LIENOČIEK, VČIELOK a SOVÍČAT.

 

 

 

         Toto rozhodnutie bolo predložené a schválené na porade riaditeliek MŠ v Komárne, dňa 19.marca 2012.

 

 

 

 

Začiatok školského roku 2011/2012

 

 - Triedna schôdza v triede novoprijatých detí - Lienočky, sa uskutoční vo štvrtok, dňa 08.septembra 2011 o 15:30 hod.

 - Výborová schôdza RaPŠ sa uskutoční vo štvrtok, dňa 08. septembra 2011 o 16:30 hod.v triede Lienočiek.

 - Plenárna schôdza rodičov školy sa uskutoční v utorok, dňa 13.septembra 2011 o 15:45 hod. v triede Sovíčat .

                                                                        

                 Zlatica Libaiová, riaditeľka školy

 

 

 

Letné prázdniny v školskom roku 2010/2011

 

 

Moje diaťa má vši. (článok)

 

Čo potrebujem pri prvom vstupe do MŠ k septembru 2011:

 

         Vážení rodičia, predkladáme Vám zoznam potrebných vecí k prvému vstupu  pravidelnej dochádzky do Materskej školy na Kapitánovej ul. 29 v Komárne :

 

 • Potvrdenie od detského pediatra o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré nesmie byť staršie ako 3 dni.

 • Učiteľka môže odmietnuť prevzatie dieťaťa ak zistí, že jeho stav nie je vhodný na prijatie do MŠ.

 • Označený detský uterák na zavesenie – rodičia ho perú doma týždenne.

 • Označené detské posteľné obliečky, plachtu a pyžamo – rodičia ho perú doma dvojtýždenne.

 • Pevnú obuv na prezutie – označenú.

 • Vešiak s miestom na odkladanie osobných náhradných vecí – spodné prádlo, pulóvrik, tričko a podobne, podľa  potreby dieťaťa.

 • Dieťa obliecť pohodlne, aby malo voľnosť pri hrách (tepláky, legíny a pod.)

 • V rámci pitného režimu, pitie pre dieťa podľa vlastného zváženia do nerozbitnej fľašky označenej menom dieťaťa.

 • Učiť deti poznávať svoje veci a viesť k samostatnosti v sebaobslužných návykoch a kompetenciách /.sedieť pri jedle pri stole, jesť lyžičkou, piť z pohára, pýtať sa na WC /. Deti s plienkami do kolektívu nemôžeme prijať.

 • Antibiotiká sa deťom v MŠ nepodávajú! Choré dieťa nepatrí do kolektívu zdravých detí.

 • V prípade alergií priniesť potvrdenie, prípadne konzultovať s vedením školy.

 • Dieťa treba vždy odovzdať pani učiteľke, postupne skracovať na minimum dobu preberania od zákonného zástupcu hlavne v ranných hodinách, aby dieťa zbytočne nepodľahlo stresu pri adaptácii.

 • Priniesť si hygienické potreby, ktoré sú vymenované na oznamoch rodičom.

 • Platby za MŠ sa realizujú hneď po triednej schôdzke rodičov – 08. septembra 2011 /štvrtok/ o 15.30 hod. v triede Lienočiek, okrem platieb, ktoré sa odsúhlasia na plenárnej schôdzi 13. septembra 2011 o 15.45hod. v triede Sovíčat.

 • So všetkými podrobnými pedagogicko-organizačnými pokynmi a organizáciou výchovno-vzdelávacej činnosti sa rodičia bližšie oboznámia na triednej schôdzke.

 

STRAVOVANIE DETÍ :

 

Stravu deťom zabezpečuje ZSŠ v ZŠ Ul. pohraničná v Komárne, kde sa denne dováža. Stravu rozdeľuje poverená pani kuchárka vo výdajni jedál v MŠ.

Za stravu a stravné jednotky zodpovedá pani Agnesa Vörösová, ktorá vydáva aj zloženky k úhrade stravnej jednotky v banke OTP v Komárne.

 

 

Platenie stravného je možné nasledovným spôsobom :

- zloženkou (uhradiť v OTP banke)

- prevodom – trvalým príkazom

Číslo účtu zariadenia : 10043768/5200

Variabilný symbol : každé dieťa má vlastný

Stála suma : 22,60.-€

Cena stravy za 1 deň : 1,13.-€

Odhlásenie stravy je možné nasledovne :

-na daný deň ráno do 6.45 hod.

ne tel čísle : 7701 791

denne do 14.00 hod.

Strava sa uhrádza vždy do 1.-ho v danom mesiaci.

 

Školský rok 2011/2012 začíname 5. septembra 2011 (pondelok).

 

Za správnosť údajov – Zlatica Libaiová, riaditeľka školy

 

 

ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA  2010/2011

   

Školský rok 2010/2011 sa začína 1. septembra 2010.

Riadnu prevádzku Materskej školy začíname 2. septembra 2010 (štvrtok).

Školský rok 2010/2011 bude trvať spolu 251 dní.

Prázdniny na školách :

 • Jesenné – od 29.10.2010 do 02.11.2010

 • Vianočné – od 23.12.2010 do 07.01.2011

 • Polročné – 31.01.2011

 • Jarné – od 21.02.2011 do 25.02.2011

 • Veľkonočné – od 21.04.2011 do 26.04.2011

 • Letné – od 01.07.2011 do 02.09.2011

Prázdniny sú určené pre školy okrem materských škôl. O organizácii výchovno-vzdelávacej činnosti a prevádzke materskej školy počas školských prázdnin rozhoduje riaditeľ v spolupráci so zriaďovateľom, pričom rešpektuje oprávnené požiadavky zákonných zástupcov.

 

Na tomto mieste nájdu rodičia informácie týkajúce sa bežnej činnosti materskej školy.

 

·   Prevádzka MŠ je od 06:15 do 16:00 hod.

·    Rodič si po zahlásení môže dieťa z MŠ vyzdvihnúť v priebehu dňa po dohovore hocikedy.

·    Za príchod a bezpečný odchod detí zodpovedajú rodičia. Na prevzatie dieťaťa z MŠ môže rodič písomne splnomocniť aj svoje ďalšie maloleté dieťa, nie mladšie ako sedem rokov, alebo inú pedagogickým pracovníkom známu osobu.

·    Rodič odovzdá dieťa len pedagogickej pracovníčke, ktorá zodpovedá za jeho bezpečnosť, dieťa nesmie byť ponechané v šatni. Tiež môže prevzatie odmietnuť, ak zistí, že zdravotný stav dieťaťa nie je vhodný na prijatie do MŠ.

·    Ak rodič do 14.pracovných dní neoznámi riaditeľke MŠ neprítomnosť dieťaťa, riaditeľka po predchádzajúcom upozornení môže rozhodnúť o jeho ukončení dochádzky do predškolského zariadenia.

·    Deti sa denne prezúvajú a prezliekajú v šatni, odev a obuv si odkladajú do skriniek a políc na topánky.

·    Počas prerušenia prevádzky, MŠ zabezpečí náhradné umiestnenie dieťaťa, ktorého obaja rodičia sú nútení pracovať počas dovolenky, prípadne rodičia požiadajú v sociálnych prípadoch o pomoc riaditeľstvo školy.

·    V priebehu návštevy dieťaťa v MŠ rodič ročne uhradí požadovanú sumu určenú a schválenú na plenárnej schôdzi RaPŠ hospodárke, alebo na účet. V prípade súrodencov sa suma uhrádza len raz.

·    Rodič sa zaväzuje uhrádzať na základe rozhodnutia mesačnú čiastku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v predškolskom zariadení, 10,-€ za jedno dieťa. Uvedené čiastky treba uhrádzať vždy do 10. v danom mesiaci. Mestský úrad v Komárne, kde v zmysle §14 ods.4 vyhlášky MŠ SR č.353/94 Z.z. a na základe zákona 245/2008 Z. z., v znení zmien a doplnkov vyhl. MŠ SR č.81/96Z.z o predškolských zariadeniach rozhodol, že príspevok za dieťa sa neuhrádza, ak sú splnené tieto podmienky :

a.        dieťa má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

b.        ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke Materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi

c.         ktoré je umiestnené v MŠ na základe rozhodnutia súdu

d.        ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom

e.        ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka MŠ zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

·     Okrem tohto príspevku je rodič povinný uhradiť príspevok za stravovanie dieťaťa, pokiaľ sa v MŠ stravuje riaditeľke ZŠS v ZŠ – Pohraničná.

·     Na základe rozhodnutia RaPŠ  zo dňa 17.09.2009 uhradiť na aktivity, hračky a učebné pomôcky na celý školský rok 40€ za každé dieťa, v prípade súrodencov sa táto suma uhrádza len raz na číslo účtu Rodičovského združenia pri MŠ Kapitánova : 211505180/0900.

Dochádzka detí do materskej školy.

Rodič privádza dieťa do materskej školy spravidla do 08:00 hod. a prevezme ho spravidla po 15:00 hod. Spôsob dochádzky a spôsob stravovania dohodne s riaditeľkou alebo triednou učiteľkou.

Budova sa uzamyká denne od 08:00 hod., odomyká sa od 14:30 hod., prípadne podľa potreby v obedňajších hodinách.

V prípade dochádzky dieťaťa v priebehu dňa dohodne rodič čas jeho príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušil priebeh činností ostatných detí

Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky, vedú rodičia v spolupráci s učiteľkami deti k samostatnosti a poriadkumilovnosti.

Rodič sa zaväzuje svojou aktívnou účasťou na organizovaných aktivitách a brigádach organizovaných Materskou školou.

Rodičia podľa svojich možností pomáhajú škole pri výchovno-vzdelávacej činnosti.

 

 

Hlavná stránka