Kompetencie detí

 

      Počas celej dochádzky do Materskej školy u dieťaťa rozvíjame nasledovné kompetencie:

 1. Psychomotorické

 2. Osobnostné (sebavedomie, angažovanosť)

 3. Sociálne

 4. Komunikatívne

 5. Kognitívne (základy riešenia problémov, kritického myslenia, tvorivého myslenia)

 6. Učebné kompetencie

 7. Informačné kompetencie

Dominantnou myšlienkou pri realizácii kompetencií dieťaťa nám pôjde hlavne o dosahovanie základov daných kompetencií dieťaťa na základe výkonových štandardov v oblasti:

 • kognitívna – logické myslenie, kreatívne alebo intuitívne myslenie, poznávacie schopnosti

 • psychomotorická – zručnosti, návyky, manuálna zručnosť, šikovnosť, pohotovosť, kreativita, praktickosť

 • afektívna – city, postoje, orientácia, sociálna komunikácia, zručnosti v nej,

 • vzťah k hygiene, príroda, životné prostredie

Predprimárne vzdelávanie ukončí dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom do 31.augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

 

 

 

 

Hlavná stránka