Materská škola je tzv. Ekoškôlka, kde celý výchovno-vzdelávací proces je zameraný na poznávanie a ochranu prírody a životného prostredia s prihliadnutím na vekové osobitosti detí a na ich individualitu a individuálne osobitosti.

 

Popis budovy, vybavenie školy

 

Budova MŠ je umiestnená v pamiatkovej sfére centra mesta Komárno. Dňa 16.07.1997 oslávila 100 rokov svojho trvania. Budova bola postavená v roku 1897 za účelom jednotriednej MŠ s bytom. Priestory budovy vždy slúžili deťom predškolského veku. Na budove sa postupne prevádzali prestavby, rekonštrukcie a prístavby. Tiež sa vykonávali pravidelné revízie. V minulom školskom roku sa previedli drobné opravy, ako výmena obehového čerpadla, drobné opravy za pomoci rodičov, a SŠS (stredisko školského stravovania), hlavne oprava a výmena neónových trubíc, odpílenie starých konárov, drobné kancelárske potreby, nákup čistiacich prostriedkov, montáž detského ihriska, hojdačky a preliezky, zásobovanie čerstvým ovocím a zeleninou a iné.

 V súčasnosti je MŠ trojtriedna, s vyučovacím jazykom slovenským, s celodennou prevádzkou. Celodennú starostlivosť poskytujeme deťom od 2,5 do 6 až 7 rokov. MŠ umožňuje deťom aj poldenný pobyt. Budovu tvoria tri triedy, dve šatne, tri hygienické zariadenia, dve chodby, zborovňa, riaditeľňa, jedáleň, sklad UP, kuchyňa so skladom a prípravovňou jedál, terasa, dva dvory a jedna záhradka. Vykurovanie máme vlastné. Budova má vstupnú bránu a zadný východ aj vchod cez veľkú zadnú bránu. Pracovné podmienky sú pomerne vyhovujúce, chýba len izolačka, spálne a šatne pre dospelých. Prezúvareň slúži pre dve triedy, tiež sociálne zariadenia. Malé deti majú svoju prezúvareň , soc. zariadenia a dvor oddelene. Stredné a veľké deti sa spoločne hrávajú na veľkom dvore zo zadnej časti budovy. Dvor je priestranný a ideálny ku hrám počas všetkých ročných období. Má aj domček na odkladanie hračiek.

Na škole by bolo potrebné previesť rekonštrukciu budovy, tiež rekonštrukciu interiéru a školských dvorov nasledovne – obnova fasády budovy spolu s nátermi, výmena škridlovej strechy, odtokových žľabov, výmena komínov, výmena oplotenia, obnova starých telovýchovných zariadení na školskom dvore, previesť potrebné revízie na škole, previesť rekonštrukciu el. zariadenia, vymeniť linoleum v celej budove, vymeniť staré okná, zateplenie stropov, odstrániť vlhkosť v malej triede, zakúpiť sólo stroje, ds. tv. zariadenia, didaktickú techniku, učebné pomôcky, hračky, riady a zariadenia do ŠJ.

Na rekonštrukciu bol vypracovaný projekt z rozpočtu Eurofondov a podaný mestom Komárno a schváleným Mestským zastupiteľstvom, ktorý však neprešiel schválením. O získanie financií sa pokúšame od roku 1997, ale stále neúspešne, čo je zarmucujúce pre tak významnú budovu tvoriacu srdce histórie Mesta Komárno. V budúcom školskom roku sa opätovne spolu so zamestnávateľom, Radou školy a rodičmi pokúsime o získanie financií k postupnej rekonštrukcii budovy MŠ.

Jedlo sa deťom vydáva v troch etapách. Malým deťom v triede, veľkým a stredným v jedálni, kde sa striedajú. O výdaj jedál sa stará kvalifikovaná sila, ktorá zodpovedá aj za normovanie výdaja pre jednotlivé deti. Jedlo sa pripravuje v ZŠ Pohraničná v ZŠS. Denne sa prináša v troch fázach. Za stravovanie je zodpovedná riaditeľka ZŠS – Agnesa Vörosövá.

 

 

Hlavná stránka