Predprimárne vzdelávanie

 

Počas celého šk. roka bude predprimárne vzdelávanie detí zamerané na plnenie obsahových a výkonových štandárd v 4 ročných obdobiach s daným hlavným, dominantným tematickým okruhom – DLANE PLNÉ DETÍ v cieľovom poňatí a zhrnutí Dieťa a svet.

Dlhodobým cieľom Materskej školy je kultivovanie detskej osobnosti prostredníctvom estetickej, enviromentálnej výchovy a všetkých výkonných štandardov. Materská škola je zameraná na rozvíjanie a upevňovanie fyzického a psychického zdravia detí, na demokratizáciu výchovy a vzdelávania a na rešpektovanie práv dieťaťa v súlade s medzinárodnými konvenciami ľudských práv.

Cieľom je v škole vybudovať miesto, kde má každý človek pocit, že k nej patrí, že je predmetom záujmu a starostlivosti, každý jedinec je primerane a dostatočne oceňovaný za svoje kvality, cíti sa isto a bezpečne, čo napomáha rastu a rozvoju osobnosti tak, aby bol všetkým čím len môže byť vďaka svojmu telesnému a duševnému potenciálu.

 

Východiskami sú:

 1. Plnenie úloh vyplývajúcich z projektu Škola podporujúca zdravie, tiež iných projektov školy s cieľom postupne zabezpečiť, aby sa podpora stala organickou súčasťou  Materskej školy.

 2. Zvýšenú pozornosť venovať realizácii prosociálnej výchovy, ktorá tvorí podstatu výchovného pôsobenia na dieťa v rôznych pedagogických situáciách.

 3. Skvalitňovať realizáciu pedagogickej diagnostiky učiteľmi s dôrazom na prípravu detí pred vstupom do základnej školy.

 4. Pri výchove a vzdelávaní detí s odloženou školskou dochádzkou uplatňovať podporné individuálne podporné programy zamerané na rozvoj oblasti, v ktorej nedosiahli školskú zrelosť.

 5. Vo výchove a vzdelávaní detí v zmysle „Všeobecnej deklarácie ľudských práv a Dohovoru o právach dieťaťa“, eliminovať problémy. V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa zabezpečovať aktívnu ochranu pred sociálno-patologickými javmi.

 6. Vytvárať priaznivú socioemocionálnu atmosféru ako predpoklad pozitívnej stimulácie rozvoja komunikatívnych schopností dieťaťa, rozvíjania správnej výslovnosti rečového prejavu dieťaťa. Odporučiť deťom prípadnú logopedickú depistáž.

 7. Naďalej zabezpečiť aplikáciu prevenčných programov proti primárnym návykovým látkam tak, aby bola nenásilnou a integrovanou súčasťou výchovy a vzdelávania.

 8. Individuálnym prístupom v predprimárnom pedagogickom procese podporovať osobnostný rozvoj detí vrátane detí prejavujúcich talent a nadanie, vytvárať predpoklady ich aktívneho rozvoja aj v čase záujmovej krúžkovej činnosti.

 9. Zabezpečiť metodicko-poradenskú a konzultačnú činnosť z vlastných zdrojov i prizvaných odborníkov. Pôsobiť na rodičovskú verejnosť s cieľom zviditeľniť opodstatnenosť predprimárneho vzdelania v materskej škole.

 10. Plán so základnými školami zamerať na vzájomné konzultácie s výchovno-vzdelávacou problematikou.

 11. V oblasti environmentálneho cítenia detí v konkrétnych aktivitách, prebúdzať citlivosť detí k prírode a životnému prostrediu, ktorá sa v predprimárnom vzdelávaní prehlbuje, prebúdza najtrvanlivejšie, a tvorí v dospelosti pevný základ k utváraniu elementárnych ochranárskych postojov.

 12. Rozvíjať podporné výchovné a vzdelávacie projekty využitím environmantálnych programov mimovládnych organizácií.

 13. Nacvičiť s deťmi v modelových situáciách primerané asertívne správanie a konanie.

 14. Naučiť deti, že okolitý svet skrýva isté nebezpečenstvo, upozorníme ich na spôsob ako sa pred nimi chrániť.

 15. Primeranými kurikulárnymi aktivitami rozvíjať u detí národné povedomie a národnú hrdosť vychádzkami do okolia, spoznávať významné miesta mesta Komárno.

 16. Za spolupráce sponzorov zabezpečiť materiálnu pomoc škole v oblasti modernizácie, edukácie a skvalitnenia materiálneho vybavenia.

 17. Budeme ich učiť vážiť si starších ľudí.

 18. Neustálym štúdiom rozvíjať pedagogické majstrovstvo a spôsobilosť pedagógov, skvalitňovať život detí participáciou všetkých zamestnancov školy.

 19. Prezentovať šikovnosť, zručnosť a tvorivosť detí pri rôznych príležitostiach.

 20. Skvalitniť diagnostickú a plánovaciu činnosť, zamerať sa na štúdium vekových osobitostí, nepreťažovať deti.

 21. Na verejnosti propagovať dosiahnuté výsledky.

 22. Skvalitniť kognitívne a grafomotorické kompetencie detí.

 23. Efektívnejšie využívať stimulačné výchovno-vzdelávacie metódy, u detí rozvíjať kreativitu, originalitu, vystríhať sa uniformovanosti detskej aktivity a výsledkov ich práce.

 24. Viesť deti k samostatnému rozhodovaniu sa a riešeniu svojich problémov, sebahodnoteniu.

 25. Skvalitňovať pravo-ľavú orientáciu.

 26. Zdokonaľovať správne sedenie a držanie grafického materiálu u pravorukých aj ľavorukých detí.

 27. Naďalej vytvárať podľa možností len homogénne triedy.

 28. Zmodernizovať a sprogresívniť kvalitu plánovania s vhodným začlenením progresívneho výberu hier.

 29. Rozširovať úroveň komunikácie s učiteľkami a rodičmi.

 30. Dodržiavať zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach.

 31. Zamerať pozornosť na využívanie prvkov civilnej obrany a výchovy k zdraviu detí vo všetkých oblastiach.

 32. Spolupracovať s PPP.

 33. U detí predškolského veku s podozrením na zdravotné postihnutie využívať formu individuálnej práce a možnosť individualizácie výchovno-vzdelávacích postupov.

 34. Pedagogickým pôsobením na dieťa napomáhať vyváženému rozvíjaniu všetkých stránok predprimárneho vzdelania.

 35. V súlade s novým Školským zákonom č. 245/20088 a metodickým usmernením MŠV SR z 22.januára 2004 č. CD-2004-566/1305-1:091, prispievať k zvýšeniu zaškolenosti detí s OŠD v materských školách v čo najvyššom počte.

 36. Spolupracovať a využívať odborné služby a intervencie špeciálnych pedagogických poradní.

 37. Poskytovať deťom komplexnú logopedickú starostlivosť.

 38. Vytvárať moderné a vhodné priestorové, materiálne i personálne podmienky.

 39. Maximálne efektívne vyčerpať rozpočet finančných prostriedkov získaných z príspevkov rodičov a použiť ich hlavne na skvalitnenie materiálnych podmienok súvisiacich s výchovou a vzdelávaním.

 40. Viesť deti sebahodnoteniu, vzájomnému hodnoteniu a k aktívnej účasti v plnení obsahových a výkonových štandardov.

 41. Vytvoriť medzi deťmi  a dospelými partnerský vzťah založený na spolupráci a dôvere. Dieťa chápať ako subjekt predprimárnej výchovy, dospelého v úlohe facilitátora/učiteľ v úlohe sprostredkovateľa.

 42. Vytvárať podmienky pre sociálno-emocionálny, fyzický a intelektuálny rozvoj detí.

 43. Skvalitňovať realizáciu pohybových a relaxačných cvičení.

 44. Uplatňovať ďalšie aspekty k zvyšovaniu starostlivosti o zdravie detí a k znižovaniu chorobnosti.

 45. Uplatňovať pracovnú výchovu ako výchovnú zložku v celom procese s podstatným významom z hľadiska činnostného prejavu dieťaťa.

 46. Zvyšovať odbornú pripravenosť a právne vedomie zamestnancov.

UČEBNÉ  OSNOVY

na školský rok 2009/2010 v Materskej škole, Kapitánova 29, 945 01 Komárno

 

Hlavná idea:

 •  Podporovať celostný rozvoj detí.

 •  Aktivizovať, motivovať rozvoj poznávania, emocionality, sociability, psychomotoriky.

 •  Rozvíjať tvorivosť a realitu v každodenných aktivitách.

 •  Pomôcť formovať jedinečnosť a originalitu, životné kompetencie každého dieťaťa.

 

Cieľ osnov:

 •  Potreba sociálneho kontaktu.

 •  Plynulá adaptácia.

 •  Rozvoj osobnosti detí.

 •  Aktivovať hrou vzťah detí k poznávaniu a učeniu sa.

 •  Prihliadať na rodinné zázemie.

 •  Chrániť dieťa a jeho práva.

 •  Získať dôveru rodičov.

 

Rozvoj osobnostných kvalít detí realizovať na základe rešpektovania daných potencionalít každého dieťaťa.

Kľúčové kompetencie osnov – stupeň zapamätávania si, pochopenia, porozumenia, analýza, syntéza, aplikácia, sebahodnotenie, tvorivosť, riešenie konfliktov, schopnosť dohodnúť sa a pod.

 

Voľba edukačných aktivít:

 •  Zámerné

 •  Spontánne

 •  Súčasťou aktívnej účasti detí

 •  Situačné rozhodovanie

 •  Did. zacielené činnosti

 •  Riešenie problémov

 •  Zážitkové učenie

 •  Tvorivá práca

Východiskové osnovy: okruhy - sociálno-emocionálne, kognitívne, perceptuálno-motorické.

Metódy učenia sa: motivačné, expozičné, fixačné, sebahodnotenie.

 

Kľúčové kompetencie jednotlivých dosiahnuteľných aspektov u detí:

 1. deti 3-4 ročné – adaptácia na MŠU

 2. deti 4-5 ročné – získanie psychomotorických,spoločenských,sociálnych,komunikačných,kognitívnych, učebných, osobnostných a informačných kompetencií v MŠ

 3. deti 5-6 ročné – dosiahnuť školskú zrelosť a pripravenosť, získať základy pre rozvoj schopností učiť sa a vzdelávať na celý život

Osnovy sú rozdelené na základe hlavných tém a podtém na základe jednotlivých ročných období, týždňov a daných kompetencií detí.

 

Hlavná stránka