Profil absolventa

 

Profil dieťaťa (absolventa)

 

      Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dieťaťu umožniť vzdelávať sa vo svojom materinskom jazyku s položením základov vnímania a poznávania prírodných a spoločenských vied, so zabezpečením rozvoja fyzickej a pohybovej stránky, podvedomím zdravia a rozvoj celej osobnosti dieťaťa prostredníctvom kultúry a umenia, pričom dominantou je realita dieťaťa.

      Dieťa po absolvovaní Materskej školy získa poznatky a schopnosti, ktoré majú význam vo vzťahu k základom kultúrnej, čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti s maximálnou pripravenosťou na vstup do primárneho vzdelávania v základnej škole a na ďalší aktívny a plnohodnotný život v danej spoločnosti.

 

      Počas celej dochádzky do Materskej školy u dieťaťa rozvíjame nasledovné kompetencie:

 1. Psychomotorické

 2. Osobnostné (sebavedomie, angažovanosť)

 3. Sociálne

 4. Komunikatívne

 5. Kognitívne (základy riešenia problémov, kritického myslenia, tvorivého myslenia)

 6. Učebné kompetencie

 7. Informačné kompetencie

Dominantnou myšlienkou pri realizácii kompetencií dieťaťa nám pôjde hlavne o dosahovanie základov daných kompetencií dieťaťa na základe výkonových štandardov v oblasti:

 • kognitívna – logické myslenie, kreatívne alebo intuitívne myslenie, poznávacie schopnosti

 • psychomotorická – zručnosti, návyky, manuálna zručnosť, šikovnosť, pohotovosť, kreativita, praktickosť

 • afektívna – city, postoje, orientácia, sociálna komunikácia, zručnosti v nej,

 • vzťah k hygiene, príroda, životné prostredie

       Predprimárne vzdelávanie ukončí dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom do 31.augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

 

      Dokladom o získaní predprimárneho vzdelania bude Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania

 

Hlavná stránka