Dňa 26.januára 2012 v odpoludňajších hodinách zasadal výbor RaPŠ, ktorý bilancoval hlavne polročné hospodárske investície, prípadné úspory a plán čerpania financií na aktivity v druhom polroku 2011/2012. Podrobnosti rokovania sú zachytené v priloženej zápisnici.

Zápisnica RaPŠ z 26.01.2012

 

 

001 skolka ZRPS 26.01.2012.jpg
26.01.2012 17:33
002 skolka ZRPS 26.01.2012.jpg
26.01.2012 17:34
003 skolka ZRPS 26.01.2012.jpg
26.01.2012 17:34
004 skolka ZRPS 26.01.2012.jpg
26.01.2012 17:34
005 skolka ZRPS 26.01.2012.jpg
26.01.2012 17:34

 

 1. Výbor R a PŠ (Rodičia a priatelia školy) poskytne pomoc pedagógom pri plnení všetkých zadaných úloh.

 2. Po stránke finančnej rodičia podporia MŠ tým, že zaplatia členské príspevky, ktoré odsúhlasila plenárna schôdza.

 3. Po stránke materiálnej budú vykonávať brigády na školských dvoroch a drobné opravárenské práce.

 4. Riaditeľstvo školy poskytne rodičom ŠkVP (Školský vzdelávací program), CPP školy, vnútorný prevádzkový poriadok, charakteristiku tried, spoločné aktivity, besiedky, výlety, oslavy na škole, športové a kultúrne podujatia, slávnostné ukončenie školského roka.

 5. Na plenárnej schôdzi sa spoločne zvolia členovia výboru rodičov školy, predloží sa správa o hospodárení, správa o činnosti RaPŠ za uplynulý školský rok.

 6. Škola zabezpečí prednášku pre rodičov z oblasti aplikácie projektov na škole, prípadne iné podľa záujmu rodičov.

 7. Spoločne naplánujú rozpočet na daný školský rok za spolupráce s riaditeľkou školy a ŠR.

 8. Pri získavaní 2% z príjmu rodičov, aktivizovať celú komunitu školy a byť si navzájom nápomocní.

Zasadanie Výboru RaPŠ 08. septembra 2011 zápisnica schôdze výboru RaPŠ 08.09.2011

SAM_5184.jpg
08.09.2011 16:54
SAM_5185.jpg
08.09.2011 16:54
SAM_5186.jpg
08.09.2011 16:54
SAM_5187.jpg
08.09.2011 16:55

 

27. januára 2011 sa stretli členovia výboru RaPŠ pri Materskej škole, Kapitánova ul. 29 v Komárne v odpoludňajších hodinách, kde na zasadanie výboru boli prizvaní aj hostia za vedenie MŠ, RŠ a do budúceho šk. r.2011/2012 navrhnutá preberajúca hospodárka pani Eva Gabrielová.

Zasadanie výboru prerokovalo všetky body programu, ktorý zachytáva podrobná zápisnica.

zápisnica schôdze výboru RaPŠ 27.01.2011

 

 

Dňa 8.septembra 2010 zasadal výbor RaPŠ, na ktorom sa zúčastnili aj zástupci z triedy LIENOČIEK, ktorí sa zároveň stanú aj členmi Rady školy. O ich funkcii vo výbore RaPŠ a RŠ rozhodnú rodičia na plenárnej schôdzi, ktorá sa bude konať dňa 14.septembra 2010(utorok), v triede Sovíčat o 15.45 hod.

Na túto plenárnu schôdzu si zároveň dovoľujeme pozvať všetkých rodičov detí navštevujúcich Našu Materskú školu.

zápisnica

02.02.2010 sa uskutočnila schôdza výboru RaPŠ v MŠ na ul. Kapitánova č. 29 , Komárno zápisnica

 

10.09.2009 na zasadaní výboru RaPŠ boli za nových členov výboru navrhnutí v nasledovnom zložení rodičia:

Predseda – Szilvia Töltésy

Tajomník – Jarka Bitterová

Hospodár – Denisa Farkašová

Zapisovateľ – Soňa Stredová

Revízna komisia – Erika Jávorková, Branko Martinček, Peter Czigle

Členovia – Zlatica Libaiová, Eva Mádelová zápisnica plenárna schôdza 2009

 

 

 

 

Hlavná stránka