1. Úzko spolupracovať s členmi ŠR.

  2. Dodržiavať pracovný štatút školy.

  3. Dodržiavať podmienky a kritériá pri prijímaní detí do MŠ.

  4. Oboznámiť ŠR so ŠkVP, celoročným plánom školy a s hodnotením za I.  a II. polrok, tiež rodičov.

  5. Schválenie vnútorného prevádzkového poriadku školy.

  6. Vybavovanie sťažností a požiadaviek rodičov.

  7. Vzájomná spolupráca výboru RaPŠ a ŠR.

  8. Spolupracovať s poslancom mesta, zástupcom ŠŠI (Štátna školská inšpekcie), tiež s pedagógom zo ZŠ Pohraničná.

  9. Informovať o hospodárení MŠ a s finančnými prostriedkami.

  10. Spolupráca so stravovacou komisiou.

Členova školskej rady : - ŠR :

 

Predseda ŠR – zástupca pedagogických zamestnancov – pani učiteľka Eva MÁDELOVÁ

 

Mgr. Hedviga Polgárová – zástupca rodičov MŠ

Mgr. Katarína PALLYOVÁ – zástupca zriaďovateľa

MUDr. Peter TÓTH – zástupca zriaďovateľa

Erika ŠAJGÁLOVÁ – zástupca nepedagogických zamestnancov

 

HOSŤ :  Zlatica LIBAIOVÁ – riaditeľka Materskej školy

 

Hlavná stránka