Sociálni partneri

 • Pokračovať v spolupráci s družobnou ZŠ Pohraničná, tiež so ZŠ Rozmarínová a Komenského viac...

 • Prehlbovať so ZŠ vzájomnú informovanosť medzi pedagógmi MŠ a ZŠ, ŠD

 • Úzka spolupráca so SZOPK (Slovenský zväz ochranárov prírody a kultúry)

 • Spolupráca s MÚ v Komárne a odborom školstva a kultúry v KN, Školským úradom

 • Logopedická, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, pediatri a iné zdravotné odborné inštitúcie

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva viac....

 • MsKS, CVČ

 • Podunajské múzeum Komárno

 • Kluby dôchodcov viac...

 • Hvezdárne viac...

 • Polícia a poľovníci viac...

 • ZUŠ (Základná Umelecká Škola)

 • Comorra servis Komárno

 • Možné sponzorské inštitúcie

 • Organizovanie významných dní– deň Zeme, deň boja proti drogám, deň školskej knižnice, deň eura, a pod

 

 

Hlavná stránka