Deti so ŠVVP

 

Deti so zdravotným znevýhodnením

 

            Organizácia vzdelávania v  triedach so špeciálno-výchovnými potrebami:

Sledovať – sebaobsluha dieťaťa, motorika, doterajšie vedomosti, sociálny vývin, pracovné zručnosti.

 •  správne diagnostikovanie dieťaťa

 •  vzdelávať podľa IVVP (individuálne výchovno-vzdelávacie potreby) dieťaťa

 •  vytýčiť prognózu a diagnostiku dynamickej jednoty individuálnych predpokladov

 •  rodinné faktory, prostredie

 •  zabezpečenie materiálnych podmienok – bezpečnosť, kreativita, variabilita

 •  personálne podmienky – 2 pedagogické pracovníčky majú ŠR MŠ – špeciálnu pedagogiku

 •  rehabilitačné cvičenia, Vojtová metóda

 •  spolupracovať s odborno-poradenskou verejnosťou

Zaraďovať a rešpektovať

 • dlhodobé pozorovanie integrovaných detí pedagógom, psychológom, logopédom, pediatrom   v priamom edukačnom procese a v prirodzenom prostredí

 • vykonávať priebežne dôkladnú analýzu aktuálneho stavu vychovanosti a vzdelanosti – dôsledná psychopedická diagnostika s možnou diagnózou i prognózou

 • z predprimárneho vzdelávania vybrať to, čo je aktuálne, primerané, čo je na prospech dieťaťa s ohľadom na jeho prognózu

 • pre zefektívnenie edukačného procesu maximálne zaraďovať obsahové a výkonové štandardy hlavne z okruhu individuálnych kognitívnych činností.

 • nezabúdať na množstvo lásky, starostlivosti pocitu bezpečnosti, pomoci, odpúšťania, trpezlivosti a obetavosti

Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia: 

 • Individuálna starostlivosť deťom sociálne slabších rodín.

 • Deťom adoptovaným a osvojeným.

 • Deťom polosirotám.

 • Deťom týraným.

Deti s nadaním:

Sebarealizácia a prosperita :

 •  pomoc odborného prístupu vo vzdelaní – včasné diagnostikovanie

 •  krúžková činnosť

 •  trieda mimoriadne nadaných deti v primárnom vzdelávaní

 •  špeciálne vyučovacie pomôcky, prístroje

 •  odborné špeciálno-personálne zabezpečenie

 •  podľa možnosti rodičov a školy – finančné zabezpečenie

 •  nadanie – šport, umenie, praktika

 

Hlavná stránka