Rodičia

  1. Uskutočňovať spoluprácu medzi rodičmi a MŠ na kvalitatívne novej úrovni vyplývajúcej z nového Štátneho a Školského vzdelávacieho programu s dodržaním a rešpektovaním  nového Školského zákona.

  2. Ťažisko sústrediť na rodičovskú radu, výbor rodičov školy a pedagógov.

  3. Naďalej organizovať v spolupráci s rodičmi akcie pre deti, a iné školské aktivity.

  4. Realizácia individuálnych pohovorov.

  5. Stretnutia rodičov s učiteľkami a podľa požiadavky aj s ostatnými zamestnancami školy.

  6. Voči rodičom uplatňovať partnerský vzťah a nenásilnou formou šíriť pedagogickú osvetu.

  7. Prekonzultovať s rodičmi individuálne vzdelávacie programy.

  8. V rámci možností využiť spoluprácu s rodičmi pri organizovaní brigád pri skrášľovaní interiérov a exteriérov školy.

  9. Zabezpečiť efektívnu spoluprácu školy, rodičov, širokej miestnej komunity v oblasti realizácie a plánovania procesu výchovy k ľudským právam, právam dieťaťa, ich ochrane a implementácii.

 

Hlavná stránka