Povinnosti učiteľky Materskej školy... ®

 

Plán kontinuálneho vzdelávania MŠ Kapitánova...®

 

Koncepčný zámer rozvoja školy...®

 

 

Formy, metódy a prostriedky vzdelávania:

 • ISCED 0 (Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie / International standard classification of education from zero)

 • Program VaV v MŠ

 • Projekty školy

 • Problémové situácie, úlohy

 • Experimenty

 • Individuálne a skupinové vzdelávanie

 • Spoločné projekty s deťmi

 • MZ (metodické združenie) na škole

Stratégie opis, spoznávanie, vymenovávanie, ochutnávanie, reprodukcia, opis, definícia, pokus, experiment, opakovanie, spev, recitácia, fixácia, pomenovávanie, zoraďovanie, vysvetlenie, priraďovanie, rozlišovanie, recitácia, formulácia, určovanie, odhad, vyjadrenie, kreslenie, vyplňovanie, vyfarbovanie, zdôvodňovanie, interpretácia, aplikácia, demonštrovanie, vyčíslenie, vypočítavanie, vyhľadávanie, navrhovanie, plánovanie, usporadúvanie, zostavovanie, riešenie problémov, rozbor, rozhodovanie, rozčleňovanie, zlučovanie, dedukcia, špecifikovanie, hľadanie princípu usporiadania, prirovnávanie, analýza, syntéza, dedukcia, kombinovanie, formulácia, dokazovanie, hypotéza, hodnotenie, zvažovanie, argumentácia, obhajovanie, rozhodovanie, posudzovanie, ocenenie, diskutovanie, zopakovanie, napísanie, doplňovanie, objasnenie, odhadovanie, kontrola, aplikovanie, ocenenie, rozčleňovanie, vnímanie, pozorovanie, počúvanie, prijímanie, vysvetlenie, meranie, zvažovanie, konštruovanie, kombinovanie, aranžovanie, strihanie, lepenie, pracovné zručnosti, kladenie otázok, monológ, dialóg, brainstorming - nápady detí, synektika - spájanie myšlienok, projektovanie, tvorivá dramatika, mapovanie, hlasné uvažovanie, argumentácia, explorácia, hranie.

  

Vnútorný systém kontroly.

Cieľom vnútroškolskej kontroly bude získavanie objektívnych informácií o úrovni a výsledkoch práce zamestnancov školy a metodicko-poradenská činnosť na škole v záujme odstránenia nedostatkov.

 

Formy a prostriedky vnútroškolskej kontroly s prípadnými prijatými opatreniami.

 •  Priama hospitačná činnosť na kurikulárnom vzdelávaní ŠkVP, sledovanie úrovne a kvality výchovy a vzdelávania detí.

 •  Kontrola pedagogickej dokumentácie – úroveň vedenia, vecnosť, správnosť zápisov.

 •  Rozbor detských prác.

 •  Účasť na aktivitách v rámci vzdelávania školy.

 •  Kontrola interiéru a exteriéru školy.

 •  Dodržiavanie vnútorného poriadku školy.

 •  Riadené rozhovory s deťmi, rodičmi, pg. a celou komunitou.

 •  Zainteresovanosť rodičov na výchove a vzdelaní.

 •  Práca s novou legislatívou.

 •  Dodržiavanie BOZP a PO.

 •  Získavanie väčšej spätnej väzby a toku informácií zo strany rodičov, všetkých druhov kontrol a inštitúcií.

 •  Spolupráca triednych učiteliek.

 •  Spolupráca s rodičmi problémových detí.

 •  Venovanie pozornosti novým deťom v rámci adaptačného procesu.

 •  Ďalšie vzdelávanie zamestnancov školy.

 •  V rámci environmentálnej výchovy spôsob šetrenia energií.

 •  Modernizácia vo výchove a vzdelávaní.

 •  Práca s projektmi školy.

 •  Práce s informatikou a internetom.

 •  Zapojenosť do mimoškolských aktivít.

 •  Zapojenosť do rôznych vyhlásených súťaži.

 •  Dodržiavanie pracovnej doby.

 •  Vytváranie pozitívnej klímy.

Konkrétny hospitačný plán školský rok 2009/2010

 

Hlavné úlohy:

 1. Pri realizácii pohybových a relaxačných cvičeniach dodržiavanie zásad psychohygieny.

 2. Rešpektovanie rôznych výchovno-vzdelávacích potrieb detí, ich vekové a individuálne osobitosti.

 3. Využívanie spätnej väzby, rozvoj hodnotiacich a sebahodnotiacich zručností detí.

 4. Využitie stratégií vo výchovno-vzdelávacej činnosti pri utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií detí.

Čiastkové úlohy:

 1. Rešpektovanie zdravotného znevýhodnenia a obmedzenia, ktoré sú podmienené postihnutím dieťaťa.

 2. Spolupráca so základnými školami.

 3. Práca s projektmi školy, spoluúčasť na tvorbe nových.

 4. Pri zostavovaní cvičení rešpektovanie pedagogických zásad s dôrazom na zásadu primeranosti a postupnosti.

Následné úlohy:

 1. Venovanie pozornosti činnostiam zameraným na rozvíjanie vyšších psychických procesov.

 2. Pôsobenie učiteľky vo vzťahu k dieťaťu v pedagogickom diagnostikovaní detí.

Hlavná stránka