Zodpovednosť za školské stravovanie má pani Agnesa Vörosövá, ktorá pracuje v ZŠ Pohraničná.

Odhlásenie stravy je možné nasledovne:

- v daný deň ráno do 06:45hod

- denne do 14:00hod

- na telefónnom čísle 7701791

 Platenie za stravu:

- šekom (v OTP banke)

- prevodom – trvalým príkazom

Číslo účtu stravovacieho zariadenia: 10043768/5200

Variabilný symbol: každé dieťa má vlastný

Stála suma: 23,80€

Cena stravy za 1 deň: 1,19€

Stravu treba uhradiť vždy do 1.-ho v danom mesiaci. V prípade neuhradenia môže byť strava pozastavená !

 

Podávanie stravy:

 

Kuchárka OľgaJedálny lístok
   Jedály lístok MS Word

Jedlo sa deťom vydáva v troch etapách. Malým deťom v triede, veľkým a stredným v jedálni, kde sa striedajú. O výdaj jedál sa stará kvalifikovaná sila, ktorá zodpovedá aj za normovanie výdaja pre jednotlivé deti. Jedlo sa pripravuje v ZŠ Pohraničná v ZŠS. Denne sa prináša v troch fázach. Za stravovanie je zodpovedná riaditeľka ZŠS – Agnesa Vörosövá.
                       

Desiata:

Lienky

Včielky

Sovíčatá

 

08:30 hod.

08:40 hod.

09:00 hod.

Obed:

Lienky

Včielky

Sovíčatá

 

11:15 hod.

11:30 hod.

12:00 hod.

Olovrant:

Lienky

Včielky

Sovíčatá

 

14:20 hod.

14:30 hod.

14:20 hod.

 

Hlavná stránka