V tomto školskom roku 2010/2011 nadobúda Nový školský zákon č.245/08 na základe Školského vzdelávacieho programu – 1.Ekoškôlky nové poňatie Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie ISCED 0. Z toho vyplýva nielen dôležitý význam predprimárnej výchovy, ale aj nové úlohy pre všetkých, ktorí pracujú s deťmi.
Prijali sme reformu v školstve novým Školským vzdelávacím programom, ktorý je stavaný a vypracovaný na individualitu, originalitu a zameranie Materskej školy s možnosťou sebarealizácie, demokratizácie ale aj vlastnej zodpovednosti za plnenie hlavných úloh a cieľov v daných podmienkach MŠ. V tomto školskom roku je revidovaný o doplnenie Osnov, ktoré treba ešte do budúcna doplniť konkrétnymi výkonovými štandardami, na ktorých popracujú triedne učiteľky spoločne s MZ. Samozrejme že vychádzame z analýzy výchovno-vzdelávacej práce v školskom roku 2009/2010, z pedagogicko-organizačných pokynov pre školy a školské zariadenia a orgánov štátnej správy v školstve na školský rok 2010/20111 aj zo skúseností z predošlých školských rokov.
Prioritou a dlhodobým cieľom Materskej školy je samotný názov 1.Ekoškôlka, ktorá je jednou z prvých na Slovensku v realizácii poňatia ekológie s pridelením Certifikátu MŠ SR o zaradení do siete škôl podporujúcich zdravie, kde celá výchova a vzdelávanie sú zamerané na ochranu a poznávanie prírody a životného prostredia s rešpektovaním detskej osobnosti a originality, k tvarovaniu a maximálnemu dosahovaniu kvalitnej a modernej predprimárnej vzdelanosti, prostredníctvom tematických okruhov JA SOM, ĽUDIA, KULTÚRA a PRÍRODA v konečnom celistvom poňatí DIEŤA A SVET v estetickej, environmentálnej výchove a všetkých vzdelávacích štandardoch, rozvíjanie a upevňovanie fyzického a psychického zdravia detí, na demokratizáciu výchovy a vzdelávania a na rešpektovanie práv dieťaťa v súlade s medzinárodnými konvenciami ľudských práv.
Hlavnou doménou vo výchovno-vzdelávacej činnosti je realizácia a stanovenie úrovne v jednotlivých etapách organizačnej štruktúry každého dňa a týždňa s ukončením experimentovania a projektov v danom časovom rozmedzí.
Počas hier a hrových činností budeme prirodzeným spôsobom striedať spontánne a riadené činnosti, deti sa oboznámia s očakávaným výsledkom na základe zisťovania a splnenia cieľa pomocou spätnej väzby. Podporíme hrové záujmy detí, ich právo na výber hier a spoluhráčov, rešpektovanie individuálneho tempa a výchovno-vzdelávacích potrieb zadávaním úloh s rozdielnou náročnosťou. Aktívne podporíme rozvoj grafomotorických zručností, rozvoj kognitívnych a učebných kompetencií prostredníctvom otvorených a stimulujúcich otázok, ktoré u detí vyvolajú zvedavosť s možnosťou riešenia individuálnych a skupinových úloh s dostatočným časom na rozmýšľanie. Deti podporíme v schopnostiach objavovania, nachádzania funkčnosti vecí a uplatňovaní vlastných predstáv v praktických činnostiach.
Primeraný časový priestor vytvoríme na spontánne i plánované pohybové a relaxačné cvičenia s daným cieľom a informáciou čo sa od detí očakáva. Deťom so zníženou motorikou budeme v prevažnej miere venovať individuálnu starostlivosť. Chceme dostatočne zvyšovať fyzickú záťaž detí striedaním prirodzených cvičení so zdravotnými cvikmi a uspokojením túžby detí po pohybe s potrebnou diferenciáciou úloh pri riadených pohybových a relaxačných cvičeniach. Zameriame sa na správne dýchanie a držanie rovnováhy, tiež zmyswel pre zdravé súťaženie. Dôležitou súčasťou bude získanie poznatkov o ľudskom tele, zdraví, hygiene, životospráve, športových súťažiach, zásadách kultúrneho správania sa na športových podujatiach. Deťom umožníme aby mali možnosť dostatočne hodnotiť a porovnávať vlastné a spoluhráčove výkony.
Edukačné aktivity cieľavedome zameriame na oboznamovanie, získavanie, ovládanie a zautomatizovanie vedomostí, zručností a návykov detí. Úroveň pochopenia a osvojenia si poznatkov a sprostredkovaných informácií chceme overovať spätnou väzbou. Deti aktívne zapojíme do činností s primeranou reakciou na podnety a vzájomnou akceptáciou. Využijeme zážitkové a intencionálne učenie so zaraďovaním prvkov tvorivej dramatiky a rôznych ineraktívnych aktivít. V rámci projektu Čisté ruky integrovaním prvkov prosociálnej výchovy a dodržiavaním práv usmerníme deti k akceptácii rozdielov so schopnosťou uvedomovať si dôsledky vlastného správania so skvalitňovaním vzájomnej kooperácie, akceptácie a pomoci s podporovaním sebaistoty a dodržiavania základných pravidiel kultúrneho správania. Vo výtvarných a pracovných činnostiach deti usmerníme ku kreativite, nápaditosti, vytrvalosti, sústredenosti, zodpovednosti, samostatnosti a originalite.
Pobyt vonku sústredíme na voľnosť a primerané oboznamovanie s činnosťami a okolím. Na vychádzkach deti spoznajú blízke okolie, zúčastnia sa rôznych kultúrnych a športových aktivít, ktoré obohatia ich predstavy, fantáziu a priestorovú orientáciu. Aktivity s enviromentálnym a zdravotným zameraním vyformujeme k správnym postojom k zdravému životnému štýlu, ochrane svojho zdravia a životného prostredia, premyslene rozvinieme ich špeciálne pohybové schopnosti v rámci sezónnych športových aktivít. Na základe osobných skúseností ich oboznámime s významom používania ochranných prvkov , s pravidla mi cestnej premávky – vidieť a byť videný, čomu prispejú aj plánované besedy a stretnutia s príslušníkmi polície. Maximálne využijeme pobyt detí vonku aj s realzáciu edukačných aktivít s odbúraním bezcieľnych vychádzok.

Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti s rozvojom sledovaných kompetencií v jednotlivých organizačných formách denného poriadku v MŠ. Východiskom nám bude samotná jedinečnosť každého dieťaťa, jeho aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu s maximálnym dosahovaním základov danej jedinečnosti každého dieťaťa. K dosahovaniu kompetencií budeme čerpať z výkonových a obsahových štandárd, ktoré rešpektujú vývinové potenciály dieťaťa predškolského veku a opierajú sa o detskú skúsenosť a poznanie. Cieľové požiadavky budú stavané na výkonových štandardách v konkrétnych cieľoch smerom ku každému dieťaťu zvlášť.

 

Výchovno-vzdelávací plán.

 

Od 01.01.1991 sa MŠ reprofilovala na tzv. Ekoškôlku, kde je celý výchovno-vzdelávací proces zameraný na poznávanie a ochranu prírody a životného prostredia s prihliadnutím na vekové osobitosti detí a na ich individualitu a individuálne osobitosti. Program práce sa každým rokom prehlbuje a zdokonaľuje, doplňuje. Okrem hlavných vytýčených úloh, tiež čiastkových z POP na daný školský rok a ISCED 0, sledujeme každý školský rok jednotlivé hlavné tematické okruhy nasledovne :

 

1991/92 – zaradenie nového ekologického programu

1992/93 – ŠPR Čičov

1993/94 – projekt Cindi viac...

1994/95 – primárny projekt Zdravej školy + obdržanie certifikátu

1995/96 – voda

1996/97 – projekt primárnej prevencie – Sladkosť závislosťou? viac...

1997/98 – sekundárny projekt Zdravej školy

1998/99 – pôda

1999/00 – vzduch, 4 ročné obdobia

2000/01 – 4 ročné obdobia v lese

2001/02 – Ako môžu aj deti pomôcť zachrániť Zem?

2002/03 – Poklady prírody

2003/04 – Stromy a kríky

2004/05 – Rok v prírode

2005/06 – recyklujme spolu!

2006/07 – Prírodné javy, počasie, vplyv na prírodu, ľudia a hviezdy

2007/08 – Poznaj svoje múdre telo!

2008/09 – Odkiaľ som prišiel na Svet? viac...

2009/10 Dlane plné detí viac...

 

2010/11 – Už viem, kto som!

2011/12 – Deti a príroda.

2012/13 – Deti a životné prostredie.

2013/14 – Deti a voda.

2014/15 – Separovaný odpad.

 

Hlavná stránka