Školský vzdelávací program

 

Školský vzdelávací program 1. Ekoškôlky v Komárne (neskôr ŠkVP), je záväzný programový dokument školy vo výchove a vzdelávaní detí. Obsahuje všeobecné ciele a požiadavky vzdelávania, ktoré sa vzťahujú na obsah a kľúčové spôsobilosti s následným získaním zodpovednosti za voľbu cieľov a obsahu vo výchove a vzdelávaní detí.

ŠkVP je zameraný a selektovaný tak, aby vzdelávanie detí efektívnejšie smerovalo určitým daným cieľom vzdelávacieho programu, kde sa nezabúda na výchovnú zložku a rozvoj pamäte.

 

ŠkVP sa v tomto školskom roku odvíja ako 1. pilotný vzdelávací program s vyššou a modernejšou kvalitou vzdelávania detí s prípravou a angažovanosťou celej komunity školy s možnosťou slobodnej formulácie názorov a predstáv učiteliek so vzájomným prepojením svojich snáh a spoločného cieľa.

 

K dosiahnutiu maximálne plnohodnotného efektu predkladáme premyslenú koncepciu pôsobenia na deti, rodičov, organizácii a celej okolitej komunity.

 

UČEBNÉ  OSNOVY

 

na školský rok 2011/2012 v Materskej škole, Kapitánova ul. 29, 945 01 Komárno

 

Hlavná idea :

-      Podporovať celostný rozvoj detí.

-      Aktivizovať, motivovať rozvoj poznávania, emociality, sociability, psychomotoriky.

-      Rozvíjať tvorivosť a realitu v každodenných aktivitách.

-      Pomôcť formovať jedinečnosť a originalitu, životné kompetencie každého dieťaťa.

 

Cieľ osnov :

-      Potreba sociálneho kontaktu.

-      Plynulá adaptácia.

-      Rozvoj osobnosti detí.

-      Aktivovať hrou vzťah detí k poznávaniu a učeniu sa.

-      Prihliadať na rodinné zázemie.

-      Chrániť dieťa a jeho práva.

-      Získať dôveru rodičov.

 

Rozvoj osobnostných kvalít detí realizovať na základe rešpektovania daných potencionalít každého dieťaťa.

Kľúčové kompetencie osnov – stupeň zapamätávania si, pochopenia, porozumenia, analýza, syntéza, aplikácia, sebahodnotenie, tvorivosť, riešenie konfliktov, schopnosť dohodnúť sa a pod.

 

Voľba edukačných aktivít :

-      Zámerné

-      Spontánne

-      Súčasťou aktívnej účasti detí

-      Situačné rozhodovanie

-      Did. zacielené činnosti

-      Riešenie problémov

-      Zážitkové učenie

-      Tvorivá práca

 

Východiskové osnovy : okruhy - sociálno-emocionálne, kognitívne, perceptuálno-motorické.

Metódy učenia sa : motivačné, expozičné, fixačné, sebahodnotenie.

 

Kľúčové kompetencie jednotlivých dosiahnuteľných aspektoví u detí :

 

  1.  deti 3-4 ročné – adaptácia na MŠ

  2.  deti 4-5 ročné – získanie psychomotorických,spoločenských,sociálnych,komunikačných,kognitívnych, učebných,osobnostných a informačných kompetencií v MŠ

  3.  deti 5-6 ročné – dosiahnuť školskú zrelosť a pripravenosť, získať základy pre rozvoj schopností učiť sa a vzdelávať na celý život

   

UČEBNÉ OSNOVY

na školský rok 2011/2012 v Materskej škole, Kapitánova ul.29, 945 01 Komárno

  

 

JESEŇ – Charakteristika ročného obdobia.

 

Deti v tomto ročnom období a na začiatku školského roka budú objavovať nové prostredie a kamarátov, rozdiely medzi domovom a MŠ, orientáciu v MŠ

a v najbližšom okolí, bezpečnosť na ceste.

Na základe pozorovania, porovnávania, rozlišovania, budú deti určovať, slovne vyjadrovať, chápať rozdiely v počasí – charastické znaky jesene. Dostanú sa do ovocnej a zeleninovej ríše, zdravej výživy, dozvedia sa o sťahovavých vtáčkoch,

o ochrane zdravia, objavovaní svojho tela a o vlastnostiach predmetov.

   

JESEŇ                                                                                 - Kompetencie:

psychomotorické, osobnostné, sociálne, komunikatívne, kognitívne, učebné, informačné

  

September – Otváraj sa školská brána!

 1.      Ahoj škôlka.

 -      Peťo objavuje nové prostredie, kamarátov.

-      Peťo za bránami MŠ.

-      Peťove hračky sa predstavujú.

-      Peťov semafor a bezpečná cesta do MŠ.

  

Október – Všetko zo záhradky ober!

 2.      Čarovná jeseň.

 -      Peťove poklady z ovocnej a zeleninovej ríše.

-      Dovidenia vtáčky – máva Peťo.

-      Peťo poznáva stromy, kríky, plody.

-      Šarkan letí , šarkan letí, za ním Peťo, za ním deti.

  

November – Teplý kabát ber!

 3.      Rastieme zdravo.

-      Ako prišiel Peťo s Hankou na svet.

-      Beží Peťo po lekára.

-      Peťova zdravá výživa.

-      Peťo v kráľovstve farieb.

  

ZIMA – Charakteristika ročného obdobia.

 

Čaro zimy si donesieme aj do priestorov MŠ. Zavíta k nám Mikuláš. Pokojnú atmosféru prinesú prípravy na VIANOCE, ozdobovanie stromčeka a prežitie tradícií. Po prázdninách si deti zopakujú a osvoja veci, predmety, hračky, farby, číselný rad, geometrické tvary, rôzne operácie podľa učebných kritérií. Prebehne zápis do školy. Spoznáme rôzne zimné prostredie, športy, radovánky.

Zapojíme deti do príprav na KARNEVAL, oboznámime ich s rôznymi profesiami a oboznámime sa s VESMÍROM.

  

ZIMA                                                                                                                    Kompetencie:

psychomotorické, osobnostné, sociálne, komunikatívne, kognitívne, učebné, informačné

 

 December – Hurá, Vianoce!

 4.      Zimné radovánky s Peťom a Hankou.

-      Mikuláš medzi deťmi.

-      Vianoce v lese.

-      Svieť nám stromček jagavý.

-      Sviatky pokoja a lásky.

   

Január – Už idem na zápis do ZŠ!

 5.      Ide Peťo do školičky.

-      Peťove veci, predmety a hračky.

-      Ide Peťo do školičky.

-      Zimné radovánky.

-      Ako Peťovi plynie čas.

  

Február – Ahoj, karneval.

 6.      Peťo v krajine rozprávok.

-      Peťo v kráľovstve rozprávok a farieb .

-      Peťo na karnevale.

-      Čím by chcel byť Peťo.

-      Cestujeme dňom, nocou, vesmírom, svetom.

  

 

JAR – Charakteristika ročného obdobia.

 

Je symbolom prebúdzania sa prírody. Zameriame sa na živú aj neživú prírodu, pripomenieme deťom knihu ako najlepšieho kamaráta, prejaviť záujem o knihy, encyklopédie.

Udržíme a zapojíme sa do osláv ľudových tradícií – VEĽKÁ NOC, objavíme život v lese, význam životného prostredia, ekológiu, Zem a planéty, využijeme hudobné nástroje na rytmizáciu, vyjadrenie char.piesne, pri speve, pohybe, započúvame sa do hudby.

V rámci Komárňanských dní budeme spoznávať naše mesto, okolie, kultúrne podujatia, atď. Priblížime si rodinu, mamu a jej sviatok, rodinné vzťahy, život v lese, vo vode, na lúke formou rozhovoru, pozorovania, kreslenia. Rozlíšime dopravné prostriedky na vode, ceste a vo vzduchu.

 

 

JAR                                                                                                                     Kompetencie:

psychomotorické, osobnostné, sociálne, komunikatívne, kognitívne, učebné, informačné

  

Marec – Mesiac knihy.

 7.      Rytmus jari

-      Kniha, Peťova kamarátka.

-      Peťo v ríši zvierat a ich mláďat.

-      Príchod jari.

-      Živá a neživá príroda.

-      Peťo poznáva lesné a exotické zvieratá.

 

Apríl- Mesiac lesov a Zeme.

 8.      Peťo objavuje.

-      Čo všetko robí Peťo s deťmi pre záchranu Zeme.

-      My sme malí muzikanti.

-      Peťova Veľká noc, ľudové tradície.

-      Peťo cestuje na olympiádu „Mesto, v ktorom Peťo býva“.

 

Máj – Moja mama.

 9.      Máme sa radi.

-      Peťo a jeho najbližší.

-      Dnes má sviatok moja mama.

-      Obyvatelia lesov, vôd a lúk.

-      Peťo a jeho dopravné prostriedky.

 

 

LETO – Charakteristika ročného obdobia.

 

Je charakteristické teplým a slnečným počasím. Deti sa tešia na prázdniny, na návštevu kúpaliska. Navštívime v Chotíne ranč koníkov, oslávime MDD, zaradíme a usporiadame veľa EA, EH na školskom dvore, budeme sa otužovať vodou, slnkom, vetrom, pozorovať rastliny, živočíchy a okolie, zaradíme súťaživé, kruhové EA. Spoločne prebehne v škôlke rozlúčka veľkých detí spojená s kultúrnym programom.

  

LETO                                                                                                                    Kompetencie:

psychomotorické, osobnostné, sociálne, komunikatívne, kognitívne, učebné, informačné

 

 

Jún – Svieť slniečko, svieť!

 10.  Dlane plné detí

-      Hijó koník, cválaj môj.

-      Leť môj motýľ, leť.

-      Hurá, leto!

-      Lúčime sa hračky známe.

-      Peťo ide na prázdniny.

 

 

 

Hlavná stránka