Zápis do MŠ

 

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie školskej dochádzky.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dotačne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Riaditeľ MŠ po dohode so zriaďovateľom určí miesto a termín na podávanie žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok a podmienky na  prijatie zverejní v mieste sídla materskej školy obvyklým spôsobom.

O prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do MŠ rozhoduje riaditeľ školy.

 

Podmienky prijatia a dochádzka dieťaťa do MŠ

 

V zmysle plnenia uznesením vlády SR č. 837/2002 prijatého Národného akčného plánu pre deti zabezpečujeme poskytnutie informácie rodičom o možnostiach voľby školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín.

Ak sa rodič rozhodne o umiestnenie dieťaťa do materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským, musí si podať žiadosť na riaditeľstvo školy, ktoré mu aj túto žiadosť na požiadanie vydá. Po jej vyplnení k nej rodič prikladá potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.

Deti sa do materskej školy prijímajú k začiatku školského roka v mesiaci marec, alebo v priebehu školského roka, pokiaľ je voľná kapacita predškolského zariadenia.

Pri prijímaní detí k začiatku školského roka zverejní riaditeľka príslušného zariadenia najneskôr do 15. februára príslušného kalendárneho roka na hlavnom vchode budovy MŠ miesto a čas podania prihlášky, počet detí, ktoré môžu byť prijaté a kritéria prijímania. Prednostne sa prijímajú deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku.

Rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky predloží rodič riaditeľke materskej školy spravidla do 15. apríla. Pokiaľ do tohto termínu rozhodnutie od riaditeľa základnej školy neobdrží, upozorní riaditeľku materskej školy na možnosť odkladu školskej dochádzky dieťaťa za účelom rezervovania miesta v MŠ.

Rodič zdravotne postihnutého dieťa predloží spolu s prihláškou a uvedenými dokladmi o zdravotnom stave aj vyjadrenie pediatra o možnosti integrácie dieťaťa. K tejto problematike predloží aj vyjadrenie špeciálneho pedagóga a psychológa, ktorí vo svojom posudku spracujú aj návrh na zníženie počtu detí v triede, vzhľadom na charakter postihnutia dieťaťa.

Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roku dostane rodič najneskôr do 30 dní odo dňa podania žiadosti.

Prijatiu zdravého alebo postihnutého dieťaťa môže predchádzať adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa po dohode rodiča s riaditeľkou Materskej školy. O forme pobytu sa rozhodne s prihliadnutím na individuálne osobitosti dieťaťa. V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravého vývinu môže riaditeľka po prerokovaní s rodičom alebo zákonným zástupcom na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ na dohodnutý čas alebo o ukončení tejto dochádzky.

Ostatné podmienky prijatia detí do MŠ sú stanovené osobitným interným predpisom, ktorý vznikol z dôvodu nadmerného záujmu o predprimárne vzdelávanie detí od roku 2008 a to v tom znení – Deti po dovŕšení dvoch rokov môžu byť zaradené do poradovníka čakateľov na Materskú školu, kde žiadosť podávajú zákonní zástupcovia dieťaťa.

  

Hlavná stránka